Publicació de les llistes amb el barem provisional 19 d'abril
Presentació de reclamacions al barem provisional Del 20 al 26 d'abril
Gestió de reclamacions Del 20 al 28 d'abril
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 30 d'abril
Sorteig 5 de maig
Publicació de llistes ordenades 7 de maig
Publicació de les llistes d'assignació i llista d'espera 7 de juny
Matrículació Del 14 al 18 de juny